Konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna”.

Konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna”.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w 
Opatowie oraz Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zapraszają 
uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. "Tradycyjna Palma Wielkanocna".
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie Biblioteki 
www.biblioteka.leka-opatowska.pl , ponadto wszystkie informacje 
dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 62 78 145 51 i w siedzibie 
Biblioteki w Opatowie.
Zapraszamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.
Do udziału zapraszamy całe rodziny.


Karta zgłoszeniowa do pobrania.

 

Regulamin konkursu:

„Tradycyjna Palma Wielkanocna”

 

Organizator: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie i Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Adresaci konkursu: Mieszkańcy z terenu gminy Łęka Opatowska i czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (np. rodzina).

 

 1. Celem konkursu jest:

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników,

– kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową,

– rozwijanie talentu artystycznego uczestników, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych,

– pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej,

– stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

– zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do częstszych kontaktów z biblioteką i czynnego angażowania się w działalność kulturalną,

– integracja społeczności lokalnej oraz przekazywanie wartości i tradycji w rodzinie,

– stworzenie okazji do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym w sposób kreatywny, budujący pozytywne relacje oraz rozwijający wrażliwość estetyczną,

– aktywność uczestników związana z konkursem pozwoli zaktywizować społeczność lokalną i zwiększy dostępność do alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od używek (alkohol, narkotyki itp.)

 

 1. Zasady uczestnictwa:

– Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

– Palmę wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej z użyciem materiałów naturalnych (drewno, sznurek, suche kwiaty, bukszpan, bazie, wydmuszki, wstążki, bibuła, krepa, papier itp.) z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

– Do konkursu nie dostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych.

– Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach i wystawach.

– Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 dekorację.

– Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, ul. Poznańska 59 oraz w jej filiach (Filia w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 oraz Filia w Siemianicach, ul. Szembeków 1) w terminie do 19 marca 2021 r.

 

 1. Ocena prac:

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas        oceny komisja będzie brała pod uwagę dobór odpowiednich materiałów i elementów   zdobniczych, zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość autora.

 

 1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe lub vouchery podarunkowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.leka-opatowska.pl, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź osobiście.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, o terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

 

 1. Wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć w Kościele Parafialnym pw. św. Floriana w Opatowie 28 marca 2021 roku w Niedzielę Palmową.

 

 1. Prace zostaną zwrócone uczestnikom. O terminie odbioru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Uwagi końcowe:

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
 6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr. 1 do regulaminu.

Aktywność fizyczna zimą :)

Aktywność fizyczna zimą :)

Zimowa aura sprzyja nam wszystkim, również naszym uczniom, którzy pomimo wielu obowiązków szkolnych znaleźli czas na zimowe szaleństwa. Aktywność fizyczna na śniegu ma wiele zalet. Nawet proste ćwiczenia sprawią, że dotleniony mózg wytworzy więcej endorfin, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na nastrój i efektywne uczenie się. Warto podjąć wysiłek i wyjść chociażby na spacer właśnie na świeżym powietrzu. Nieważne, że mróz szczypie w uszy, a wiatr chłodzi policzki. Wystarczy odpowiedni ubiór i dawka dobrego humoru:)

Oto aktywności naszych uczniów 🙂