Kontakt

Zasady przetwarzania danych osobowych uczniów/opiekunów prawnych/rodziców

Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
  a)  listownie: ul. Szkolna 4, 63-645 Łęka Opatowska
  b)  przez adres e-mail: sekretariat@zslekaopatowska.pl
  c)  telefonicznie: (62) 78-14-542,
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Bartela może się Pani/Pan z nim skontaktować przez adresem e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie szkoły.

Cel i podstawy przetwarzania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się̨ będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt A- F RODO1:
  a)  dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań́ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z:
     ·  Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
     ·  Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów,
     ·  Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO1,
  b)  dane osobowe ucznia o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ARODO1,
  c)  dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią̨ na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ARODO1
  d)  wizerunek oraz osiągniecia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę̨ w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ARODO1,
  e)  dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń́ związanych z zawartą umową (windykacja należności i prowadzenie postepowań sądowych, a następnie egzekucyjnych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO1,
  f)  dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna – w celu zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się̨ w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO1;
  g)  dane osobowe pozyskane w wyniku obsługi korespondencji mailowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO1przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi pisma kierowane z wykorzystaniem adresu mailowego.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ubezpieczyciel na podstawie zgłoszenia szkody, firma informatycznej dostarczającej usługę e-dziennika na podstawie umowy powierzenia danych.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez czas trwania procesu edukacji, a po tym czasie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:                                                                                             
  a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d)  prawo do usunięcia danych osobowych;
  e)  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się̨ na podstawie zgody, posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  f)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne.

Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej

            Lidia Jeziorna

………………………………………………………………………..

Administrator danych osobowych

aktualizacja: 14.01.2019r.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

Skip to content