Konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna”.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w 
Opatowie oraz Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zapraszają 
uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. "Tradycyjna Palma Wielkanocna".
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie Biblioteki 
www.biblioteka.leka-opatowska.pl , ponadto wszystkie informacje 
dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 62 78 145 51 i w siedzibie 
Biblioteki w Opatowie.
Zapraszamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.
Do udziału zapraszamy całe rodziny.


Karta zgłoszeniowa do pobrania.

 

Regulamin konkursu:

„Tradycyjna Palma Wielkanocna”

 

Organizator: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie i Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Adresaci konkursu: Mieszkańcy z terenu gminy Łęka Opatowska i czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (np. rodzina).

 

 1. Celem konkursu jest:

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników,

– kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową,

– rozwijanie talentu artystycznego uczestników, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych,

– pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej,

– stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

– zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do częstszych kontaktów z biblioteką i czynnego angażowania się w działalność kulturalną,

– integracja społeczności lokalnej oraz przekazywanie wartości i tradycji w rodzinie,

– stworzenie okazji do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym w sposób kreatywny, budujący pozytywne relacje oraz rozwijający wrażliwość estetyczną,

– aktywność uczestników związana z konkursem pozwoli zaktywizować społeczność lokalną i zwiększy dostępność do alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od używek (alkohol, narkotyki itp.)

 

 1. Zasady uczestnictwa:

– Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

– Palmę wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej z użyciem materiałów naturalnych (drewno, sznurek, suche kwiaty, bukszpan, bazie, wydmuszki, wstążki, bibuła, krepa, papier itp.) z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

– Do konkursu nie dostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych.

– Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach i wystawach.

– Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 dekorację.

– Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, ul. Poznańska 59 oraz w jej filiach (Filia w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 oraz Filia w Siemianicach, ul. Szembeków 1) w terminie do 19 marca 2021 r.

 

 1. Ocena prac:

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas        oceny komisja będzie brała pod uwagę dobór odpowiednich materiałów i elementów   zdobniczych, zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość autora.

 

 1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe lub vouchery podarunkowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.leka-opatowska.pl, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź osobiście.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, o terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

 

 1. Wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć w Kościele Parafialnym pw. św. Floriana w Opatowie 28 marca 2021 roku w Niedzielę Palmową.

 

 1. Prace zostaną zwrócone uczestnikom. O terminie odbioru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Uwagi końcowe:

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
 6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr. 1 do regulaminu.